Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY
 

mgr Joanna Dybczyńska

(klasy IV-VII)

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, surdopedagog – prowadzi diagnostykę, terapię pedagogiczną, socjoterapię,  rewalidację uczniów z uszkodzonym słuchem oraz dokształcanie.

Dyżur dla rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie (61 8788 006)
lub mailowo: pedagog.gluszyna@gmail.com

 

mgr  Zenobia Bałut 

(klasy I-III)

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog

 

Godziny:

Poniedziałek 8:00-13:00

Wtorek 11:00-16:00

Środa 10:30-15:30

Czwartek 8:00-13:00

Piątek 8:00-13:00

 

Zadania pedagoga szkolnego

1.       Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 
w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2.       Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3.       Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4.       Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży.

5.       Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 
i pozaszkolnym  uczniów.

6.       Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7.       Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.