Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Regulamin

Regulamin świetlicy działającej w Szkole Podstawowej nr 53 w Poznaniu

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany, co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

 

Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

 • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
 • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
 • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
 • sprawują opiekę nad dożywianiem (regulamin stołówki - załącznik 3).

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności,
 • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

 

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 6.00 do 17.00.
 2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
 3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:
 • imię i nazwisko ucznia
 • klasa
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)
 • oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu
 • kontakt z rodzicami (telefon)
 • informacja o chorobach (np. alergie)
 1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu.
 2. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 3. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.
 6. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.
 7. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

 

Wychowankowie świetlicy:

 1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
 6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
 8. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
 3. Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 

Kary

 1. Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 3. Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).