Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Samorząd

SKŁAD SAMORZĄDU:

Marysia Depczyńska

Gabrysia Bartkowiak

Natalia Małolepsza

Julia Kuleczka

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowei szkoły, którzy na drodze wyborów wybierają swoich przedstawicieli i ma prawo do opiniowania realizacji praw uczniów takich jak:

prawo do zapoznaia się z programem nauczania 

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

- prawo do organizacji życia szkolnego 

- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

- prawo do organizowania działalnosci kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, sportowej w porozumieniu z dyrektorem 

- prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU (wg art. 55 ust. 5 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami).